UA-Бюджет

                  UA-Budget.jpg

Замовити

              Облік фінансування - дозволяє відстежувати актуальне на будь-який момент часу значення кошторисних призначень:

• річних, затверджених Кошторисом витрат і довідками про його зміну;

• помісячних, затверджених Планом асигнувань і довідками про його зміну;

• розподілу відкритих асигнувань.

              Для коректного формування квартальної звітності за коштами спеціального фонду у системі передбачено ведення кошторисних показни­ків витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.

              Якщо в організації використовується детальний розрахунок кошторисних показників витрат (до конкретних найменувань товарних цінностей і послуг, які планується придбати), то за допомогою UA-БЮДЖЕТ користувачі зможуть зробити порівняння між запланова­ними і фактичними виконаними витратами.

              На підставі врахованих у системі показників формується звіт “Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань”.

             Облік договорів - система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій. Користувачі мо­жуть вказувати конкретні позиції товарів і послуг, які були придбані або продані стороннім контрагентам. Надалі за такими договора­ми можна буде відстежувати стан платежів і відвантажень за кожною позицією специфікації.

              Облік зобов’язань - облік бюджетних зобов’язань у системі реалізований відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України:

• реєстрація взяття зобов’язань;

• реєстрація сторнування раніше взятих зобов’язань;

• реєстрація взяття фінансових зобов’язань;

• реєстрація сторнування раніше взятих фінансових зобов’язань.

                Формування платіжних документів - підготовка платіжних документів у Держказначейство, для виконання платежів поста­чальникам, перерахування сум заробітної плати, сум підзвіт і т. д.

                Облік грошових коштів - дані про рухи грошових коштів дозволяють сформувати звітність, затверджену наказом Державного казначейства України:

• “Картка аналітичного обліку готівкових операцій”;

• “Картка аналітичного обліку касових витрат”;

• “Картка аналітичного обліку капітальних витрат”;

• “Картка аналітичного обліку фактичних витрат”;

• “Книга аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам”;

• “Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань”.

                  Облік матеріальних цінностей - облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог Національного поло­ження (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі. У системі передбачено контроль списання залишків запасів:

• облік у розрізі джерел фінансування і КЕКВ;

• облік по партіях;

• налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку;

• розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції;

• гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.

                 Облік послуг - облік послуг розділено на такі напрямки:

• Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації);

• Надходження послуг від постачальників.

                  Бухгалтерський облік взаєморозрахунків - дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:

• Джерела фінансування;

• КЕКВ;

• Контрагент;

• Договір;

• Документ розрахунків (наявність даного розрізу залежить від функціональних опцій).

                      Підсистема дозволяє виписати акти звірки взаєморозрахунків та провести інвентаризацію заборгованості.

                      Облік ПДВ - для організацій-платників ПДВ UA-БЮДЖЕТ надає ряд можливостей з обліку ПДВ:

• можливість вибору методів розрахунку сум ПДВ;

• реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних;

• автоматичне формування декларації з ПДВ;

• вивантаження податкових документів і звітів.

                       Стандартні бухгалтерські звіти - у системі реалізовано набір бухгалтерських звітів бюджетних установ, передбачених наказом Дер­жавного казначейства України. Користувачеві надається можливість гнучкого налаштування варіантів формування меморіальних ордерів.

                       UA-БЮДЖЕТ надає користувачу набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотах рахунків та по проводках у найрізноманітніших розрізах. Серед яких оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга.

                        Спеціалізовані звіти - для кожної з підсистем реалізовано власний набір спеціалізованих звітних форм:

• звіти по підсистемах обліку матеріальних цінностей;

• звіти по обліку договорів і фінансування;

• звіти з кадрового обліку;

• звіти по розділу розрахунок заробітної плати;

• спеціалізовані бухгалтерські звіти (Меморіальні ордера, Картки аналітичного обліку, інше).

                            Розрахунок заробітної плати - готове рішення, в якому враховані вимоги законодавства і реальна практика роботи:

• розрахунок заробітної плати;

• розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб;

• розрахунок грошового утримання службовців на державній службі;

• розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці;

• відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи;

• управління грошовими розрахунками з працівниками, включаючи депонування;

• облік кадрів та аналіз кадрового складу;

• автоматизація кадрового діловодства.

                             Для розрахунку та обліку заробітної плати автоматизована діяльність бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати:

• автоматичний розрахунок – від оплати за окладом і різних надбавок до оплати лікарняних і відпусток за середнім заробітком;

• гнучке налаштування нарахувань та утримань.

                            UA-БЮДЖЕТ забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками, а також облік витрат на оплату праці у складі витрат устано­ви. Реалізована можливість донарахування зарплати минулих періодів з реєстрацією в поточному періоді, розрахунок міжрозра­хункових виплат з урахуванням введених на момент розрахунку даних про відхилення і фактичне відпрацювання співробітників та подальша виплата авансу.

                            UA-БЮДЖЕТ надає можливості обліку робочого часу, дозволяє, з одного боку, описувати різні графіки роботи, включаючи “ковза­ючі”, і реєструвати тільки відхилення від звичайного режиму роботи, а з іншого – реєструвати тільки фактичні дані обліку на підставі заповнених у підрозділах табелів:

• ведуться загальні графіки роботи установи;

• формуються індивідуальні графіки роботи для окремих працівників;

• реєструються первинні документи обліку робочого часу – табелі відпрацьованого часу.

                           UA-БЮДЖЕТ дозволяє підготувати всі уніфіковані форми з обліку заробітної плати та інші звіти за будь-який розрахунковий період:

• Розрахункові листки;

• Аналітичні розрахункові відомості та зведені звіти про нарахування й утримання;

• Розрахунково-платіжні відомості;

• Платіжні відомості для отримання грошей через касу;

• Довідки про суми середнього заробітку;

• Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати і т.д.

                        Результати розрахунків можуть бути також представлені у вигляді аналітичних звітів:

• Аналіз нарахувань співробітникам установ;

• Аналіз стану взаєморозрахунків з працівниками установ та ін.

                        Облік кадрів та аналіз кадрового складу - зберігання не тільки особистих даних співробітників установи, а й службової інформації. Реєструється і просування співробітника в установі: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки і відрядження аж до звільнення.

                       Трудові відносини, кадрове діловодство - веде штатний розклад установ з можливістю зазначення різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність.

                       Розрахунок регламентованих податків - забезпечує розрахунок регламентованих законодавством податків з співробітників і нарахувань на фонд оплати праці: податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, військового збору.

                       Виправлення розрахункових документів минулого періоду - передбачена процедура виправлення. Помилковий доку­мент просто виправити, нарахувавши правильні суми.

                       Регламентована звітність - включені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подачі у державні та контролюючі органи.


Ви можете замовити програмний продукт UA-Бюджет заповнивши веб-форму на нашому сайті

Замовити