UA-Бюджет на 5 користувачів

UA-Бюджет на 5 користувачів

:
:

Програмний продукт UA-БЮДЖЕТ призначений для комплексної автоматизації бухгалтерського, фінансового та кадрового обліку, розрахунку заробітної плати, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організаціях, що перебувають на державному фінансуванні.

24 500.00 грн
Замовити демонстрацію
Купити
Можливості Ліцензії Матеріали

Облік фінансування

- дозволяє відстежувати актуальне на будь-який момент часу значення кошторисних призначень:

• річних, затверджених Кошторисом витрат і довідками про його зміну;

• помісячних, затверджених Планом асигнувань і довідками про його зміну;

• розподілу відкритих асигнувань.

Для коректного формування квартальної звітності за коштами спеціального фонду у системі передбачено ведення кошторисних показни­ків витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.

Якщо в організації використовується детальний розрахунок кошторисних показників витрат (до конкретних найменувань товарних цінностей і послуг, які планується придбати), то за допомогою UA-БЮДЖЕТ користувачі зможуть зробити порівняння між запланова­ними і фактичними виконаними витратами.

На підставі врахованих у системі показників формується звіт “Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань”.

Облік договорів

- система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій. Користувачі мо­жуть вказувати конкретні позиції товарів і послуг, які були придбані або продані стороннім контрагентам. Надалі за такими договора­ми можна буде відстежувати стан платежів і відвантажень за кожною позицією специфікації.

Облік зобов’язань - облік бюджетних зобов’язань у системі реалізований відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України:

• реєстрація взяття зобов’язань;

• реєстрація сторнування раніше взятих зобов’язань;

• реєстрація взяття фінансових зобов’язань;

• реєстрація сторнування раніше взятих фінансових зобов’язань.

Формування платіжних документів

- підготовка платіжних документів у Держказначейство, для виконання платежів поста­чальникам, перерахування сум заробітної плати, сум підзвіт і т. д. Облік грошових коштів - дані про рухи грошових коштів дозволяють сформувати звітність, затверджену наказом Державного казначейства України:

• “Картка аналітичного обліку готівкових операцій”;

• “Картка аналітичного обліку касових витрат”;

• “Картка аналітичного обліку капітальних витрат”;

• “Картка аналітичного обліку фактичних витрат”;

• “Книга аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам”;

• “Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань”.

Облік матеріальних цінностей

- облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог Національного поло­ження (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі. У системі передбачено контроль списання залишків запасів:

• облік у розрізі джерел фінансування і КЕКВ;

• облік по партіях;

• налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку;

• розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції;

• гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.

Облік послуг

- облік послуг розділено на такі напрямки:

• Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації);

• Надходження послуг від постачальників.

Бухгалтерський облік взаєморозрахунків

- дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:

• Джерела фінансування;

• КЕКВ;

• Контрагент;

• Договір;

• Документ розрахунків (наявність даного розрізу залежить від функціональних опцій).

Підсистема дозволяє виписати акти звірки взаєморозрахунків та провести інвентаризацію заборгованості.

Облік ПДВ

- для організацій-платників ПДВ UA-БЮДЖЕТ надає ряд можливостей з обліку ПДВ:

• можливість вибору методів розрахунку сум ПДВ;

• реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних;

• автоматичне формування декларації з ПДВ;

• вивантаження податкових документів і звітів.

Стандартні бухгалтерські звіти

- у системі реалізовано набір бухгалтерських звітів бюджетних установ, передбачених наказом Дер­жавного казначейства України. Користувачеві надається можливість гнучкого налаштування варіантів формування меморіальних ордерів.

UA-БЮДЖЕТ надає користувачу набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотах рахунків та по проводках у найрізноманітніших розрізах. Серед яких оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга.

Спеціалізовані звіти

- для кожної з підсистем реалізовано власний набір спеціалізованих звітних форм:

• звіти по підсистемах обліку матеріальних цінностей;

• звіти по обліку договорів і фінансування;

• звіти з кадрового обліку;

• звіти по розділу розрахунок заробітної плати;

• спеціалізовані бухгалтерські звіти (Меморіальні ордера, Картки аналітичного обліку, інше).

Розрахунок заробітної плати

- готове рішення, в якому враховані вимоги законодавства і реальна практика роботи:

• розрахунок заробітної плати;

• розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб;

• розрахунок грошового утримання службовців на державній службі;

• розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці;

• відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи;

• управління грошовими розрахунками з працівниками, включаючи депонування;

• облік кадрів та аналіз кадрового складу;

• автоматизація кадрового діловодства.

Для розрахунку та обліку заробітної плати автоматизована діяльність бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати:

• автоматичний розрахунок – від оплати за окладом і різних надбавок до оплати лікарняних і відпусток за середнім заробітком;

• гнучке налаштування нарахувань та утримань.

UA-БЮДЖЕТ забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками, а також облік витрат на оплату праці у складі витрат устано­ви. Реалізована можливість донарахування зарплати минулих періодів з реєстрацією в поточному періоді, розрахунок міжрозра­хункових виплат з урахуванням введених на момент розрахунку даних про відхилення і фактичне відпрацювання співробітників та подальша виплата авансу.

UA-БЮДЖЕТ надає можливості обліку робочого часу, дозволяє, з одного боку, описувати різні графіки роботи, включаючи “ковза­ючі”, і реєструвати тільки відхилення від звичайного режиму роботи, а з іншого – реєструвати тільки фактичні дані обліку на підставі заповнених у підрозділах табелів:

• ведуться загальні графіки роботи установи;

• формуються індивідуальні графіки роботи для окремих працівників;

• реєструються первинні документи обліку робочого часу – табелі відпрацьованого часу.

UA-БЮДЖЕТ дозволяє підготувати всі уніфіковані форми з обліку заробітної плати та інші звіти за будь-який розрахунковий період:

• Розрахункові листки;

• Аналітичні розрахункові відомості та зведені звіти про нарахування й утримання;

• Розрахунково-платіжні відомості;

• Платіжні відомості для отримання грошей через касу;

• Довідки про суми середнього заробітку;

• Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати і т.д.

Результати розрахунків можуть бути також представлені у вигляді аналітичних звітів:

• Аналіз нарахувань співробітникам установ;

• Аналіз стану взаєморозрахунків з працівниками установ та ін.

Облік кадрів та аналіз кадрового складу

- зберігання не тільки особистих даних співробітників установи, а й службової інформації. Реєструється і просування співробітника в установі: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки і відрядження аж до звільнення.

Трудові відносини, кадрове діловодство

- веде штатний розклад установ з можливістю зазначення різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність.

Розрахунок регламентованих податків

- забезпечує розрахунок регламентованих законодавством податків з співробітників і нарахувань на фонд оплати праці: податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, військового збору.

Виправлення розрахункових документів минулого періоду

- передбачена процедура виправлення. Помилковий доку­мент просто виправити, нарахувавши правильні суми.

Регламентована звітність

- включені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подачі у державні та контролюючі органи.